Barnevernpedagogen om trakassering og trusler

Egentlig skulle jeg i dag skrive om samtaler med barn, men så bestemte jeg meg for å skrive om noe annet. Noe dagsaktuelt. Jeg vil komme tilbake til barnesamtaler i fremtidig innlegg.

«Ikke så rart at noen truer disse svina som røver barn fra oss» – kilde: Facebook

Dette er et av mange utsagn fremsatt i, det man kan kalle, en anti-barneverngruppe på Facebook. Gruppen er åpen for alle som vil lese og det som slår imot meg er et voldsomt sinne. Det finnes mange slike grupper på Facebook. Felles for dem alle er at de er lite konstruktive, lite løsningsorienterte og har et stadig større personfokus rettet mot den enkelte saksbehandler i barneverntjenesten. Jeg forstår sinne, redsel, frykt, tristhet, fortvilelse og alle følelsene som raser igjennom kroppen. Jeg anser det som normale reaksjoner i vanskelige situasjoner. Det jeg ikke kan forstå er det store fokuset på å skulle ta barneverntjenesten, oss ansatte, våre barn og våre familier. Flere av gruppene er gjennomsyret av selvmotsigelser der man på den ene siden hevder å jobbe for barnas beste, men på andre siden vil skade barn. Andre sine barn, kun på bakgrunn av at mor eller far har en jobb.

«Har ikke det styggedyret der unger som noen kan kidnappe da» – kilde: dagbladet.no

fog-mountain
foto hentet fra Pixabay

Utsagnene vitner om noe av det barneverntjenesten står i. Foreldre som ikke har innsikt og som ikke evner å reflektere over egen situasjon. Det er ikke slik at barnevernet kidnapper barn, selger barn eller bedriver med nepotisme. Fokuset i gruppen, og andre slike grupper, er å ta den enkelte ansatte i barneverntjenesten. Men det er ikke slik at det er den enkelte ansatte som bestemmer og vedtar. Og det er ikke slik at man skal godta trusler og trakassering fordi man gjør en jobb. Jeg godtar ikke det.

«Jeg vet hvor barnet ditt går på skole» «Er det en trussel?» «Jeg sier bare at jeg vet hvor barnet ditt går på skolen»

Jeg har også fått min dose med trusler på jobb. Jeg har hatt folk på døra, trusler om at livet mitt skal bli ødelagt og jeg har blitt fulgt etter. Jeg har blitt snakka til i matvarebutikken og jeg har blitt skjelt ut på åpen gate. Jeg tenker ofte at dette er noe jeg må stå i. Jeg må takle det. Jeg kan ikke la meg krenke fordi andre mennesker har det vondt og tar det ut på meg. Jeg tror jeg må slutte å tenke slik. Jeg tror ikke jeg ønsker et samfunn der den som blir utsatt for trusler og trakassering er den som må endre seg. Noen vil hevde at det er barneverntjenesten som truer og trakasserer. At det er vi som må endre oss slik at vi ikke fremprovoserer uønsket adferd. Ikke ulikt retorikken som benyttes i vold- og voldtekssaker. Hadde han eller hun ikke gjort som han/hun gjorde så ville han/hun ikke blitt utsatt for det slemme og det vonde. Du kan skylde på deg selv. Nå skal jeg ikke sammenligne meg med et offer for voldtekt og så langt har jeg heller ikke blit utsatt for vold. Det er kun årsaksforklaringen som sammenlignes. Det er den som utsettes som skal endre seg og som skal vokte seg vel for å ikke fremprovosere. Ikke ulikt det vi kan oppleve i jobben. At det er barnet sin feil at foreldrene reagerer med sinne, skremsler, trusler og uønsket aferd. Mot barnet. Det er noen andre sin feil at trusler og vold oppstår. Å ta ansvar for egne handlinger sitter langt inne.

«Vi skal rive i stykker enhver barneverns familie, etthvert individ som jobber innenfor barnevernet. Vi skal ruinere dem økonomisk…..» – kilde: Facebook

Dette er en type adferd som er destruktiv og farlig. Det hjelper ingen, aller minst barna, at foreldre, eller støttespillere, oppfører seg slik. En slik adferd mer eller mindre stadfester nettopp det barneverntjenesten hevder: Enkelte omsorgsgivere er uegnet til å ha omsorgen for barn. De viser liten vilje til samarbeid og til endringsarbeid. Mangel på selvinnsikt og evne til refleksjon. Det er en gruppe mennesker som vil skade andre mennesker. Andre barn. Det er foreldre som verken forstår eller klarer å ta realitetene innover seg. Det er slik mytene om at barneverntjenesten tar barn fordi brødskivene er for tykke eller på grunn av manglende leksehjelp oppstår. Virkeligheten blir for omfattende. For vanskelig. Da er det enklere å snakke om leksehjelp og brødskiver.

«Jeg lærte som liten at man skal behandle folk slik man selv ønsker å bli behandlet, dem kidnapper og dreper barn, ikke merkelig at dem har blitt truet» – kilde: Facebook

Mytene om barneverntjenesten er mange og i flokk kan man dele både myter og vrangforestillinger, samt få støtte på dette. Alle får støtte på at de er gode foreldre og at barn har det uansett best hos foreldrene sine. Om den enkelte ruser seg, misbruker barn, har utsatt barn for vold, bedriver vannskjøtsel etc. er uinteressant i gruppen. Det er ikke fokus. Fokuset er ikke på barna og deres levevilkår, men på barneverntjenesten. Det er vi som skal tas. Barna havner langt nede på listen. De er kun en brikker i spillet som de kan skyve foran seg i håp om å vinne sympati. Beklager, men det er ingen sympati fra meg å hente.

Jeg har møtt utrolig mange flotte, sympatiske, samarbeidsvillige og veiledningsbare foreldre på min vei. De som oppriktig ønsker å bedre situasjonen for barna sine. Jeg applauderer dem! I en allerede vanskelig situasjon setter de seg selv til side og gjør det de må for å hjelpe barna. «Å gjøre det de må» er ikke alltid det samme som å gjøre som jeg tenker eller bestemmer. Men at vi sammen kommer frem til løsninger. Dette er foreldre som også lider under raljeringen fra høyrøstede stemmer som messer og kverner i vei med trusler. Det ganger ikke noen sin sak å spy ut gørra si i offentlighet. Aller minst for de barna det gjelder.

stones
foto hentet fra Pixabay

Media bidra på sin side til økt polarisering der de vingler frem og tilbake mellom enkeltsaker. TV2 går så langt at det kan tolkes dithen at dersom barneverntjenesten hadde vært mer åpen ville ikke folk blitt så sinte. Det er mangel på mediaåpenhet som provoserer. Hvem da? TV2? Foreldrene har innsyn i alle dokumenter og har sin åpenhet. Fylkesnemnda og tingrett, eventuelt lagmannsretten, har også åpenhet fra barneverntjenesten. Det er ikke min jobb å skulle brette ut barns historier i media. Jeg er for åpenhet, men på generelt grunnlag og ikke som en reaksjon på trusler. Trusler bidrar ikke til mer åpenhet. Det tror jeg også at TV2 vet. Jeg tror også at TV2 vet utmerket godt at barneverntjenesten ikke setter diagnoser, men ser på foreldrefungeringen. En diagnose kan hemme foreldrefungeringen og den kan hemme graden av hvor veiledningsbar man er. Media presser frem enkeltsaker tilsynelatende uten å ofte barna en tanke. Men det blir på sidelinjen og jeg skal skrive mer om dette senere.

«Barnevernet har seg selv å takk for situasjon, jeg er overhode ikke overasket jeg har pekt på slike muligheter i flere år med en reaksjon» – kilde: Facebook

Har vi oss selv å takke? Skal jeg takke meg selv fordi jeg jobber med et lovverk og innenfor de rammer som AS Norge har bestemt og besluttet? Skal jeg takke meg selv når vedkommende som sitter over bordet forteller meg at han har en stor kniv hjemme? Skal jeg takke, bukke og finne meg i det som måtte komme mot meg og min familie? Hvem blir igjen?

«Fram med hagla, sier jeg bare. Hun der skal nok ikke bli så gammel, skal dere se.» – kilde: Facebook

Det kan i mange tilfeller stemme bra. Fartstiden i barneverntjenesten er i gjennomsnitt omlag 3 år. Vi gir oss ikke fordi vi blir skutt på med hagle, men fordi det er for tøft og krevende. Stort arbeidspress, press fra media, trusler, gjennomtrekk av ansatte og mye uforutsigbarhet. Ingenting av dette ganger barna. Barna vi jobber for. Hver dag. Det gagner ikke barna at foreldrene opptrer som klovner og lager sirkus. At media hiver seg på og bidrar til enda sterkere fronter. Klikk er viktig og barnevern selger.

Det er ikke bare media som kaster seg på bølgen. Advokater som Sylte og Stueland, og den avskiltede advokaten Reikerås er med. Vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og chemtrail-fantaster er sammensauset i grupper der hatet mot barneverntjeneste, og samfunnet, står sterkt. Flere av disse var med i den famøse Rettsikkerhetsgruppen til Ulf Leirstein. Enkelte er visstnok fortsatt sur fordi gruppen ble oppløst og avviklet. Sauset sammen med foreldre i en vanskelig situasjon er grøten komplett. Ingen av disse såkalte støttespillerne og hjelperne bidrar konstruktivt og til barnas beste.

Som alle etater skjer det også feil i barneverntjenesten. Jeg skal ikke påstå at det aldri skjer feil. Selvsagt er ikke barneverntjenesten feilfri. Det skjer også feil i politiet og på sykehusene, i skolen og i barnehager. Det er få som tar så sterkt til ordet for å legge ned disse etatene og institusjonene fordi feil skjer. Trusler blir tatt mer på alvor og det ytes støtte i systemet. I barneverntjenesten opplever vi at det er lite støtte å få. Ikke engang vår egen minister går ut og støtter oss. Det er lite å høre fra fagforeningene og vi opplever ofte å måtte stå alene i dette. Barneverntjeneste er en lovpålagt tjeneste som skal sørge for alle barn som bor eller oppholder seg i Norge. Vi har en lov å forholde oss til og omsorgsovertagelse vedtas i andre organer. Likevel er det fortsatt mekanismer som holder den enkelte saksbehandler ansvarlig. Det er vi i førstelinje som opplever trakassering, trusler og sågar vold. Fordi vi gjør en jobb som en lovpålagt i hver kommune.

Jeg har hemmelig telefonnummer. Jeg har anmeldt trusler. Jeg har invitert de som har fremsatt trusler til dialog. Jeg har grått fordi jeg har vært engstelig og jeg har vært sint. Det jeg enda ikke har vært er et offer. Jeg er ikke et offer. Jeg er en offentlig ansatt som gjør en jobb og jeg nekter å ofre barna fordi det fremsettes trusler. Det går jeg ikke med på. Det er for barna sin del vi holder ut. Og for alle de familier som trenger hjelp, som ønsker hjelp og som kan nyte godt av den hjelpen vi kan tilby. Det er for dem jeg går på jobb hver dag. Mandag til fredag, og noen ganger både lørdag og søndag. Dette burde jeg kunne gjøre uten at det skal fremsettes trusler mot meg og min familie. Jeg gjør en jobb. På lik linje med alle andre. Min jobb trykker på noen knapper og bringer frem mange ulike følelser. Det er normalt og det skal gis rom for det. Det er når følelsene blir for sterke og krysser grensen til handling at vi er i trøbbel. Da er vi alle i trøbbel. Og barn som allerede er i tøbbel og i en trøblete omsorgssituasjon kan ende opp med å forbli der. Fordi ingen våger å stå opp for dem.

(utsagn hentet fra Facebook anses for å være offentlige ytringer)

Advertisements

24 thoughts on “Barnevernpedagogen om trakassering og trusler

 1. Takk for jobben dere gjør. Det er nok mange foreldre som ikke forstår hvorfor deres barn må overtas til andre, det får man dessverre ikke alltid gjort noe med. Men jeg tror mange barn er takknemlige for at de ble det. Jeg var selv et slikt barn for 50 år siden.

  Lik

 2. Barnevernsansatte gjør bare jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å holde løfter de selv har kommet med?
  Barnevernsansatte gjør bare jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å skrive referater fra møter med foreldre?
  Barnevernsansatte gjør bare jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å gjøre vurderinger av vedtak de har fattet?
  Barnevernsansatte gjør bare jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å svare brev fra foreldre?
  Barnevernsansatte gjør bare jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å svare brev fra fylkesmann?
  Hvem kan holde ut og bare gjøre jobben de er betalt for å gjøre når de unnlater å bidra til og skape gode omsorgspersoner?

  https://snl.no/unnlatelse

  unnlatelse

  Store norske leksikon Samfunn Jus Strafferett

  Unnlatelse, det å la være. Unnlatelse av å foreta en bestemt handling kan på samme måte som en positiv handling medføre straffansvar og dra erstatningsplikt etter seg. Straffeloven av 1902 fastsetter i § 4 at hvor loven bruker ordet handling, er derunder også innbefattet unnlatelse av å handle, hvis ikke det motsatte uttrykkelig er sagt eller fremgår av sammenhengen. Forutsetningen for at en unnlatelse skal være straffbar, vil normalt være at det består en plikt til å foreta bestemte handlinger, slik at unnlatelse er rettsstridig. En rekke straffebud tar direkte sikte på å ramme unnlatelse, f.eks. bestemmelsene om straff for unnlatelse av å oppfylle hjelpeplikten overfor tilskadekomne når man med eller uten egen skyld er blitt innblandet i trafikkuhell (vegtrafikkloven av 1965 § 12).

  Likt av 2 personer

  1. I første rekke er det foreldrene som skal være barnas fremste barnevern. Det er først når foreldrene unnlater og unndrar seg sin plikt som foreldre at barneverntjenesten kommer inn.
   Det betyr slett ikke at vi er feilfrie. Så arrogant skal ingen av oss være. Ingen etat eller institusjon er feilfri. Ei heller ikke barneverntjenesten. Det er viktig at vi tar det innover oss og stadig jobber med å bli bedre. At vi lytter til konstruktiv kritikk, samarbeider med andre instanser og med foreldre, leser ordene fra organisasjoner som «Landsforeningen for Barnevernsbarn» og stadig etterstreber å bli bedre. Jeg kan ikke forvente at foreldre skal være veiledningsbare dersom jeg ikke selv er veiledningsbar og søker ny informasjon for å kunne gjøre en bedre jobb.

   Det er selvsagt beklagelig for den og de som opplever at barneverntjenesten ikke gjør jobben sin. Det er ekstra leit for barna dersom både foreldre og barneverntjenesten svikter. Og vi vet at det skjer. Jeg skal ikke påstå noe annet. Men det hjelper aldri med trusler og trakassering. Ingen blir bedre, verken foreldre eller barneverntjenesten, av det.

   Det er viktig at barneverntjenesten hele tiden evaluerer også seg selv, sin egen jobb og innsats. Dersom du opplever å ikke få tilstrekkelig med hjelp, ikke blir hørt eller ikke får informasjon så kan du klage til Fylkesmannen. Det er en rett alle har.

   Lik

   1. Hallo!!!!!. Etaten din driver jo med trusler og trakasering mot foreldre. Jeg kan legge frem lydopptak og dokumenter som kan bevise dette. Ikke rart dere får nå smake egen medisin ettersom folket nå er lei dere og gestapoteknikkene dere bruker for å bedrive menneskehandel.

    Lik

 3. Tenker du er fornøyd nå når du har fått tømt deg for » gørra» mot ubrukelige foreldre ? Jeg reagerer enormt på din » forhærligelse » av din jobb og ditt yrke. At dere i BV tar barnas parti ? NEI det gjør dere IKKE. Du fraskriver deg ansvar for dine gjerninger i dine skriverier. Du uttaler at du KUN forholder deg til lovverket ? Og tar barnas parti ? Nei det gjør ETT FÅTALL innen BV. For det første bryter dere lover daglig og jeg lurer også på om dere i det hele tatt kan loven ? Tror egentlig at DU og dine arb.kollegaer føler dere totalt maktesløse når ALL maktmisbruken nå blir avdekket dag for dag. Takk til TV 2 – at Asbjørn Øyhovden har tatt tak i styggedomen nå. Og dermed blir Norges befolkning opplyst om det som foregår. Du neglisjerer jo totalt både minister og din organusasjon som bestemmer over dere – dermed oppleves du som farlig for barn i stedet. Vet du hva selvkritikk er ? Hva tenker du nå at dine samarbeidspartnere ( innleide psykologer og andre som er godt betalt ang negative rapporter) skal forsvare seg med etter mye kritikk om bruk av tester? Og som dere sikkert feirer når de kommer dere i hende – slik at dere vinner i Fylkesnemd og andre rettsinstanser. Om du er såååå påståelig og arrogant som du oppleves i denne bloggen din – så anbefaler jeg deg å finne deg ett annet yrke. Dette skriver jeg pga at jeg selv har 30 år i omsorgsjobb – helse innen somatisk og psykiatrisk problematikk og behov og dere innen BV oppleves overhode IKKE som omsorgsrettet. Men egentlig er det synd på deg og dine som overhode IKKE vil innse hva dere innen BV idag utfører av maktmisbruk. Til sist vil jeg bemerke at de foreldre som ber om hjelp fra dere – trenger IKKE gå med hjertet i halsen på mnd.vis og årsvis etter at de har vært i kontakt med dere. Jeg er overbevist om at hvis du setter deg ned og tenker godt gjennom det du forsvarer så vil du etter lang tid komme frem til at dere MÅ snu. Ellers har du / dere ingen fremtid innen yrke deres. For folket i Norge begynner å bli ganske lei deres etat.

  Likt av 1 person

  1. Om det oppfattes slik at jeg mener at alle foreldre er ubrukelige så beklager jeg for det. I denne posten retter jeg kritikk mot foreldre, og støttespillere og media (som muliggjørere og bidragsytere), som truer og trakasserer. Langt fra alle foreldre gjør det. Jeg har, som jeg også skriver, møtt mange flotte foreldre og mange foreldre som jeg har hatt godt samarbeid med. Frotnene er ikke så steile som man kan få inntrykk av, men det er de steile frontene som synliggjøres best gjennom sosiale medier og media generelt. Det er de som roper og skråler som får mest oppmerksomhet. Det er gjerne også disse som truer og trakasserer.

   Barneverntjenesten er en etat mellom makt og hjelp. Jeg er enig i at vi har makt og at vi kan benytte denne. Jeg er ikke enig i at vi feirer og fryder oss når makt kan brukes. Jeg er enig i at man skal være varsom med den makten man har og stadig reflektere, og evaluere, over det som blir gjort. Men jeg kan si at dersom inngripen kan hjelpe et barn i en utilstrekkelig situasjon som ikke lar seg endre så er det forsvarlig å benytte makt. Barna først. Foreldrene etterpå. Vi skal også bistå foreldrene i etterkant. Det kan være ved å feks. henvise til lege, legevakt eller familievernkontoret. Familievernkontoret har et særskilt oppfølgingsansvar for foreldre hvis barn er plassert.

   Barneverntjenesten gjør så mye mye mer enn å plassere barn ut av hjemmet. Gjennom sosiale medier og media generelt kan man få det inntrykket av vi plasserer barn over en lav sko. Dette stemmer ikke og statistikk viser at de aller fleste som har tiltak i barneverntjenesten mottar hjelpetiltak. Det kan være tiltak som støtte til barnehage, avlastningshjem/besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent, råd og veiledning, foreldreveiledning (som ICDP, PMTO, Marte Meo, MST, COS etc.), ansvarsgruppe, henvisninger til BUP / PPT el., økonomiske dekning av fritidsaktiviteter, frivillig plassering i fosterhjem, samarbeid med familievernkontoret, foreldre- og barn senter, støttesamtaler med barn og andre støttetiltak som skal kunne hjelpe barna og deres foreldre.
   Det jeg ser som ofte kan være utfordringen er å gi riktig hjelp til rett tid. Jeg skal ikke påstå at tiltakene vi setter inn alltid hjelper. Det tror jeg er en påstand mange foreldre også vil være enig i. Vi har en vei å gå der.

   Jeg tror ikke folk i Norge er lei av barneverntjenesten. Jeg tror at enkelte grupper og media ønsker å skape et slikt bilde.

   Lik

 4. Jeg tror dere vet grunnen til hvorfor Barnevernet fremstår som så syke i Norge. Det er rimelig enkelt. Dere får lese om psykopatpsykologen som fikk hele helseavdelingen, sosionomene, psykologene og rettsvesenet til å tro at Thomas Qvikk og andre mennesker gjemte sine «drap» i en del av hjernen og at hun psykologen fikk dem frem slik at han ble dømt for dette. Så farlig er en psykopat eller som det heter idag personlighetsforstyrret person. Dere har en tilsvarende i Barnevern og norsk psykologi Kari Killen. Mange av dere følger hennes galskap som hennes barn så til de grader advarer mot. Ingen vitenskap eller forskning dekker hennes ideer om relasjoner , absolutt ingen – derimot påpeker de alle feil. Hun har ingen relasjoner til noen i sin familie selv, annet enn SV medhjelperne sine. Psykologi, sosionomutdannelsen og juss er papegøyefag – krever ikke logikk. 230 000 kvinner og 170 000 menn har personlighetsforstyrrelse der logikk er borte. Krenkelse, lettpåvikrelighet, patologisk løyn og falskhet er deres fellestrekk. De som ikke hele tiden går på NAV velger yrker der man kan krenke og alle de oppgitte yrker og litt matematikkunnskaper gir at minst 50% av dere har denne diagnosen – dessverre. At slike får stillinger i nettopp omsorgsyrker er fordi man ikke har automatiske personlighettesting. Du finner ikke disse menneskene i strafferegisteret – de er alt for smarte til det. Her er resultatet: Norge tar 7.3 pr. 1000 barn under omsorg – 70 % er tvang. Sveits tar 7.3 pr. 1000 – men 70% er frivillig ( rusproblematikk). I Europa og USA er snittet 2.5 av 1000 barn. Når norsk barnevern faktisk med sin statistikk mener at norske foreldre er VERDENS VERSTE så blir det galt – alvorlig galt. Det er det norske barnevern som har systemsvikt – ikke den generelle befolkning. Dere klarer ikke å ta riktige barn – dere tar feil barn og kvinner er IKKE best på omsorg av egne barn. Det er menn. 80% av EGNE barn ødelegges av MOR, BESTEMOR STEFEDRE OG NABOEN. 80% av andres barn ødelegges av MENN. Jeg har holdt på med denne problematikken siden 1991 – når Kari Killen ble innført endret statistikken seg til det syke nivået den nå befinner seg på. Det tar meg 20 minutter å se en falsk barnevernsrapport kombinert med en falsk psykolograpport av en uegnet klinisk psykolog. ( De har ingen utdannelse i diagnostisering eller adferdsforståelse – De er veiledere ( klinisk) ikke noe annet. Det er bare å ringe så skal jeg fortelle dere når dere tar feil – i samtlige tilfeller. Det er mange psykiatere som også kan denne jobben – men de vil jo ikke støtte deres fanatiske feil.

  Likt av 1 person

 5. Hvorfor informerer ikke dere barna om deres rettigheter til å bli hørt fra de er 7 år? Hvorfor informerer ikke dere foreldre om deres rettigheter? Og hvorfor vil dere ikke høre på barna når de sier hva de ønsker? Den dagen dere begynner å få mer respekt for barna, barnas vilje og beste og legger vekk deres prestisjekamper skal jeg sette meg ned og høre på barnevernet. Men frem til da er ikke tilliten til barnevernet der.

  Likt av 1 person

  1. Vi plikter å snakke med alle barn. Eller, det vil si (jeg skal rette på meg selv): Vi plikter å gi alle barn et tilbud om å snakke med oss. Det kan være samtale hjemme, enten i forbindelse med hjemmebesøk eller på annet avtalt tidspunkt, i barnehagen, på skolen eller at barnet kommer til våre lokaler. Alle barn som har sak i barneverntjenesten skal få tilbud om å kunne medvirke i egen sak. Å få tilbud om å medvirke betyr ikke at de skal få bestemme. Brukermedvirking kan være mange ting. Det kan være å få informasjon, å få gi informasjon, å få ytre sine ønsker, å få komme med forslag, det er å kunne si ja eller nei til noe og det å få en mulighet til å kunne bidra i egen situasjon. Det er noe alle barn skal få mulighet til, uansett alder.

   I de samtaler jeg har med barn får de informasjon om barneverntjenesten, informasjon om taushetsplikt og de får mulighet til å ha med seg feks. en ansatt i barnehagen eller en lærer. Jeg skal skrive mer i et eget innlegg om samtaler med barn.
   Barna skal høres, men det betyr ikke at barna skal bestemme. Vi voksne kan ikke legge det ansvaret over på barn. I utgangspunktet er det foreldrene som bestemmer over barna sine. Det er foreldre som skal veilede barna, hjelpe dem, støtte dem og ta valg på vegne av barna sine. Barn er ofte kompetente på egen situasjon, men å kunne og skulle se konsekvenser av egne valg er en stor oppgave for barn. En alt for stor oppgave for små barn. Derfor er det foreldrene som skal forvalte den oppgaven. Det er kun når foreldrene ikke utfører og forvalter oppgaven til barnets beste at barneverntjenesten må komme inn og kanskje ta noen valg. Ikke alltid populære valg hos foreldrene, men valg som på sikt kan gi bedre oppvekstvilkår for barnet.

   Vi snakker med barna og vi lytter til dem. Ikke bare til ordene, men til det de signaliserer gjennom sin adferd. De signaler barna gir og de historiene barna kommer med. Vi, verken barneverntjenesten eller foreldre, kan forvente at barna selv skal «redde dagen». Det må vi voksne ta ansvar for.

   Lik

 6. Du virker reflektert og opptatt av å gjøre en god jobb. At du ser at biologiske foreldre har kompetanse og løsninger på problemer og ønsker å samarbeide med dem er positivt. Tror ikke at du trenger å være engstelig for trussel og forfølgelse av din familie. Jeg tror mange ganger at slike trussel blir ytret i vanmakt. Vanmakt når barna har blitt tatt ut fra hjemmet akutt på grunn av en anonym bekymringsmelding som foreldrene ikke får vite noe om. Vanmakt når barna er plassert hos fremmende i beredskapshjem uten at man får tak i ansvarlig saksbehandler. Vanmakt når saksbehandler ikke svarer på telefon eller mail. Vanmakt når samvær avlyses på grunn av at barnevernet ikke klarer å skaffe tilsynsfører. Vanmakt når saksbehandler ikke gir beskjed om at møter på barnevernets kontor blir avlyst. Vanmakt når det skrives feil i rapporter og disse feil kopieres og limes inn i nye rapporter til tross for at det blir ytret ønske om at feilene skal rettes opp. Vanmakt når foreldre blir truet med «rettsak» om omsorgsovertakelse dersom man ikke er enig med saksbehandler. Vanmakt når klage på barnevernets saksbehandling til fylkesmann sendes tilbake til barnevernet som ikke holder fristen for å besvare foreldrenes klage. Jeg har opplevd alt dette. Jeg har ikke truet saksbehandlerne direkte eller på sosiale media. Men har vurdert å klage til yrkesetisk råd.

  Likt av 1 person

  1. Takk for at du leste og kommenterte 🙂

   Det jeg vil anbefale deg er å klage til fylkesmannen. I klagen skriver du ned alle punktene dine, belyser saken din og legger ved dokumentasjon som støtter det du skriver.

   Jeg har også fått tilsynssak hos fylkesmannen. Det tror jeg de fleste ansatte i barneverntjenesten har. Det som skjer når saken havner hos fylkesmannen er at jeg fikk et brev med punkter jeg måtte svare for og en svarfrist. Jeg måtte svare grundig og legge ved dokumentasjon.
   I saker der foreldre føler seg urettmessig behandlet bruker jeg også å opplyse om at det kan klages inn til fylkesmannen. Det er en rett foreldre har og det er min plikt å informere om dette. At det finnes andre instanser en kan klage til og som kan «kikke oss i kortene».

   Du vet sikkert alt dette, siden du skriver at du allerede har klagd. Men for andre lesere kan dette være ukjent og fint å bli opplyst om.
   Det er selvsagt beklagelig at klagen din ikke blir besvart. Er det mulighet for at fristen har blitt forlenget? Jeg vet at det er mulighet for å kontakte fylkesmannen for å få utsatt fristen. Jeg håper du får svar på klagen din. Det har du rett på.

   Lik

 7. Når man leser kommentarfeltet her så er det lett å se hvorfor man trenger barnevernet. Folk som synes det er helt ok å drapstrue folk som gjør jobben sin fordi de mener «de kan takke seg selv». Svært sjarmerende.
  Stay classy folkens!

  Lik

 8. Tusen takk for at dere tørr ta den jobben. Min erfaring er at dersom den som får/ blir tilbudt hjelp legger alle kortene på bordet og tørr innrømme at de trenger hjelp så får de det. Har selv vært i den situasjonen og la alle kortene på bordet. Da fikk jeg hjelp til familien og barna. Jeg har bare gode ord om dere som jobber innen barnevernet og som vill ta den vanskelige jobben det er å snakke med de som trenger hjelp selv om dere vet det blir vanskelig og vondt. Igjen Tusen Takk for den hjelpen dere gir til oss som trenger ett nettverk rundt barna våre slik at de kan føle seg trygge og ivaretatt. Takk for den hjelpen dere gir til oss foreldre som trenger det uten selv å vite det. Glad for att det er noen som vil ha denne vanskelige jobben.

  Lik

 9. Hei. Jeg er barnevernsbarn, vokst opp i fosterhjem. Barnevernet reddet meg! Jeg er i dag et fullt fungerende menneske med en god jobb og et godt liv. Jeg VET at her hadde jeg ikke vært uten dere! Mine foreldre..jo de drikker fortsatt mye og hater barnevernet for at de tok meg. Takk for jobben dere gjør!

  Lik

 10. Takk for jobben dere gjør. Dere er der for BARNA. Ikke for å beskytte foreldre som selv ikke verner sine egne barn. Det er ikke tvil om at voksne mennesker som er i stand til å føre en retorikk på dette nivået har alvorlige mangler. Det er så stygt, grovt og utrolig primitivt. Har vært tilsynsfører for Barnevernet. Da står jeg på barnas side, og snakker med dem om det de vil. Skal ikke fronter Barnevernet eller andre. Jeg er det kun for å se hvordan barnet har det. Det er utrolig mye trist de forteller om, og jeg har fremdeles ikke tenkt at «dette barnet burde vært hos sine foreldre». Men barn er fryktelig lojale mot sine foreldre, til tross for psykisk eller fysisk vold. Står foreldrene foran dem, vil de gjerne støtte foreldrene uansett om de innerste inne er livredde. Stå på!

  Lik

 11. Det kan virke som generaliseringen stikker dypt flere veier, og man mister sak av syne.

  Når det gjelder taushetsplikt som etc TV2 sine nylige avsløringer. Om ikke man finner gode forklaringer om det som TV2 har fått tilgang til av alle dokumenter i saken, så vet jeg ikke hva annet barneverns tjenesten kan tilføye for å rettferdiggjøre eller legge til sin sak. Om ikke dette kom frem av rettsdokumenter og andre dokumenter, hva skulle barneverntjenesten kunne tillegge saken med? Det er jo ikke mer å tilføye saken, den er nedskrevet og dokumentert av den tredje part. Så hvorfor det som er gjort, er da allerede forklart.

  Man sitter da kun igjen med unnskyldinger eller erkjennelse….

  Uten å si at jeg støtter trusler etc, siden det er svært dårlige metoder. Jeg er heller ikke for generalisering, for det er også å dra det for langt. Jeg har registrert at det har kommet noen slike innlegg som dette blogg innlegget den senere tid i kjølevann av TV2 sine sjokkerende avsløringer, og mer vil komme, som dem har sagt. Det er dermed ikke sagt at truslene kun er av nyere dato. Men litt pussig at det plutselig har kommet flere akkurat nå, og i den bisettingen.

  Om blogg innlegget er en form for å møte disse avsløringene fra etc TV2, så liker jeg dette dårlig.

  La oss være tause om urett av hensyn for det/den som gjør urett. Du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som rammer andre. Du har ingen belegg for å si at dette kun er noen få saker. Det er noen få saker vi har sett, men bak dette vet vi ingen ting om, enda.

  Det vi vet er at barnevern tjenesten i den aktuelle saken handler etter langt utgått på dato og manglende forskning, og hvor mange som er rammet, det vet vi ikke. Viser til Sverige som baserer seg etter ny forskning og etter ny standard på dette området.

  Det er selvsagt trist med trusler. Men det undrer meg at blogg forfatter kaller en del myter i artikkelen, som ikke er det. For blant alle de grøfte kjørende fra begge sider av bordet, så finnes det de som er midt på veien. Så har man faktisk fått mange saklige, gode argumenter som viser til det som fort kan, og har ledet lede til statelig overtramp. Som har avdekket det som i artikkel innlegget sies å være myter, men det har altfor lenge blitt dysset ned. Det er da jeg undrer meg litt om hvor nyansert bilde blir tegnet her. Ikke minst når og i hvilken setting dette blir nevnt. For det har den senere tid kommet flere slike innlegg og artikler, og de alle retter seg mot, eller i bisetting til tv2 avsløringene.

  Det er da man igjen får et nytt problem hvor man avviker fra problemet, isteden for kjapt og endre praksis i aktuelle saker.

  Ta gjerne opp trusler, men ikke i bisetting til TV2 sine avsløringer. Så slipper man å få et demokratisk problem, hvor man ikke kan skrive noe, så ikke barneverntjenesten blir for mye hetset pga alle som blir rasende.

  Lik

 12. Det er dessverre blitt slik at mange foreldre er rett å slett fortvilte. Det er ikke lett å ha med barnevernet å gjøre. Dere tar barna og ikke lar dem ha kontakt med foreldrene sine! Da blir man fortvilet. Noen tar livet sitt! Det har skjedd nylig og dette kommer til å skje i fremtiden også. Dere setter ikke noe pris på det biologiske bånd som er viktigere enn en såkalt «omsorgssvikt» som dere hele tiden finner på. Enten du er ny i barnevernet og er litt naiv og ikke har hele bildet om hvordan barnevernet har blitt big business, neste så stor som oljebrasjen. hver dag tar tvangsetaten 4 barn fra sine familier. si meg en ting: er norske foreldre virkelig så dårlige sammenlignet med andre land? Dere hjelper ikke men TRAKASSERER!!!! ØDELEGGER!! TRAUMATISERER!!!! snakk med barn som er på 8 år og er på insitusjon. som gråter seg hver natt i søvn fordi de vil hjem og barnevernet DRITTER i dem.
  Dette er verdens beste land. HIPP HIPP HURRA. IKKE ALLE HAR DET LIKE BRA!

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s